Over deze vereniging

Prefer English?

De MMS Alumni Network Association

De MMS Alumni Network Association is de vereniging van en voor Certified MMS coaches, met als doel om voor en met haar leden:

 • Bijeenkomsten, workshops, lezingen en dergelijke te organiseren met als doel om een ontmoetingsplaats te creëren, alsmede om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de vereniging.
 • Activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen aan de business development van de leden.
 • De infrastructuur op te zetten zodat de MMS coaches elkaar kunnen vinden en gevonden kunnen worden (de coach directory)

Door de leden van MMS Alumni Network Associationte verbinden en een ontmoetingsplek te creëren, wordt het MMS gedachtegoed verder opgebouwd en uitgedragen.

 • Door activiteiten te organiseren die open staan voor de relaties van de alumni leden zal verder inhoud gegeven worden aan het MMS label;
 • Initiatieven van de leden om eigen activiteiten te ontwikkelen op coachingsgebied zullen door de MMS Alumni Network Association worden ondersteund, maar niet worden geïnitieerd;
 • De MMS Alumni Network Association zal geen campagnes voeren om het MMS label actief in de markt te zetten.

De activiteiten dienen een combinatie te zijn van meet & greet en een inhoudelijke bijeenkomst. De MMS Alumni Network Association hanteert het all inclusive principe:
de jaarcontributie dekt de activiteiten in het lopende bestuursjaar.
Per jaar worden er:

 • 2 bijeenkomsten georganiseerd met een diner en koffie;
 • 2 bijeenkomsten met koffie en een borrel na afloop.

Hier vind je onze statuten en het huishoudelijke reglement

 

 

 

Toch liever Nederlands?

The MMS Alumni Network Association

Being the association of and for Certified MMS coaches,the main goal of the association is to:

 • Organize meetings, workshops, lectures and creating a meeting place, as well as contributing to the personal development of the members of the association.
 • Organize activities that can contribute to the business development of the members.
 • Set up the infrastructure so that the MMS coaches can find each other and can be found by potential clients.

By connecting the members of the MMS Alumni Network Association and creating a meeting place, the MMS philosophy is further developed and propagated.

 • By organizing activities that are open to the relations of the alumni members, further content will be given to the MMS label;
 • Members' initiatives to develop their own coaching activities will be supported by the MMS Alumni Network Association, but not initiated;
 • The MMS Alumni Network Association will not conduct campaigns to actively market the MMS label.

The activities must be a combination of meet & greet and a substantive meeting. The MMS Alumni Network Association applies the all inclusive principle:
the annual contribution covers the activities in the current management year.
Each year there are:

 • 2 meetings organized with dinner and coffee;
 • 2 meetings with coffee and drinks afterwards.

Here you will find our statutes and internal rules. (Only available in Dutch. Sorry about that)

 

to the top/naar het begin

Agenda

Archief