Bestuur

Prefer English?

Voorzitter
Olivier Akkerman (1963) - (CT Spring 2018)
 Na 25 jaar gewerkt te hebben in het bedrijfsleven (zie LinkedIn) ben ik in 2014 gestart als zelfstandig ondernemer. Deze stap bleek ook de nieuwe impuls te zijn in mijn zoektocht naar de zingeving in mijn werk. De MMS-CT heeft mij uiteindelijk de antwoorden en de inzichten gegeven waar ik naar zocht. Het doel voor mijn verdere werkzame leven werd kristalhelder. Ik richt mij nu vooral op (Life & Business coaching). Want hoe mooi is het, dat je als coach je coachee op zo'n relatief eenvoudige en mooie manier kan en mag helpen en wat dat kan betekenen in het leven van iemand.

Ik besteed ook relatief veel tijd aan vrijwilligerswerk binnen het verenigingsleven en ben ik actief in enkele business clubs. Ik vind het dan ook een bijzonder genoegen, dat ik vanaf 16 januari, samen met een heel nieuw bestuur, vorm en inhoud mag gaan geven aan de MMS-Alumni.

Onze kinderen Maurits (23) en Vera (21) studeren en zijn dus al bijna het huis uit. Mijn vrouw (Ankie) en ik hebben nu wat meer tijd om samen heerlijk te golfen. Op de motor met vrienden naar de Ardennen, varen & kamperen in Kroatië en wijnproeven & koken met mijn kookclubje zijn tevens activiteiten die ik niet graag zou willen missen.

Mijn motto: "Onderling vertrouwen is de basis van ons succes."

 

Bestuurslid Algemeen

Susanne Stolte - (CT Spring 2018)
Begin 2018 heb ik, na zes jaar, mijn functie als voorzitter College van Bestuur van Hotel University The Hague neergelegd. Ik ben mij naast toezichthoudende functies in de Zorg (RKZ/Brandwondencentrum), overheid (The Hague Marketing/ Conventions/Business), cultuur (Theater Cool) en zakelijk (DNHK, Duits Nederlandse Handelskamer) gaan richten op (internationaal) executive coaching. Zowel gedurende mijn periode als voorzitter van de NCD (Nederlandse vereniging voor commissarissen en directeuren) als van de Hotelschool, ben ik intensief aan de slag gegaan met het bouwen van netwerken. Deze kennis neem ik graag mee in het MMS netwerk.

Verder? Ik heb twee geweldige grote kids (zoon&dochter), een grote liefde en een groot verlangen naar andere culturen, land(schappen) en talen...

Mijn motto: ... dat wisselt periodiek. Afhankelijk van de fase in mijn leven, maar bottomline: "It's my Life" (Bon Jovi)

 

 

Penningmeester

Carel-Jan van Driel (1957) - (CT Spring 2018)
In het voorjaar van 2018 heb ik de CT gedaan en in het najaar de masterclass en mijn ICF ACC certificaat gehaald. Ik heb in 2017 bewust besloten om mijn professionele werk op een andere manier vorm te geven. Ik heb 34 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, waarvan twintig jaar als executive R&D manager bij Philips en Signify in verschillende posities en bedrijfsonderdelen.

Sinds juli 2018 heb ik mijn eigen bedrijf (Catch the Tide) en coach mensen of werk met teams die zich verder willen ontwikkelen. Ontdekken is daarbij het overkoepelende thema. Mijn passie is om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling, hun volgende stap te laten ontdekken. En hen die stap ook daadwerkelijk te laten zetten. Ik werk door het hele land en voor bepaalde activiteiten ga ik met teams de bergen in of het water op. Ik werk graag met andere coaches, om zo ook van elkaar te blijven leren.

Mijn grootste hobby is zeezeilen en tochten maken langs de Europese kust en nieuwe gebieden ontdekken. Ik doe dat graag met mijn vrouw (Irene) en mijn twee zoons (Sjoerd en Bram) die soms ook vrienden/vriendinnen meenemen.

 

Bestuurslid Communicatie
Asha Vasconcellos-Badal - (CT Fall 2011)
 In 2011 heb ik de CT gedaan en in 2012 startte ik mijn eigen praktijk: Praktijk 'Zijn wie je bent' in Utrecht. Als ervaringsdeskundige begeleid en coach ik goed opgeleide, zelfsturende vrouwen bij het oplossen van emotionele pijn en blokkades in werk en privéleven.
Ik heb me gespecialiseerd in het werken met interventietechnieken (o.a. EFT), die gericht zijn op traumaverwerking en samenwerking met het onderbewustzijn. Sinds 2017 heb ik een programma voor volwassen kinderen van (een) narcistische ouder(s).

Naast zoveel mogelijk mezelf zijn, ben ik ook echtgenote van Ramón Vasconcellos, moeder van Olivia (9) en surrogaatmoeder van Floris (de kater).Tevens bekleed ik de rol van ondernemer, dochter, zus, tante, nichtje, vriendin, buurvrouw en collega. Verder houd ik van schrijven, creatief zijn in de keuken (bakken, niet koken!), leer ik met veel plezier saxofoon- en pianospelen.

Mijn motto: "Leven is eigenlijk heel simpel, een kwestie van in- en uitademen :-)"

 

Secretaris

Arno Tuinebreijer - (CT Spring 2018)
Begin 2018 ging een lang gekoesterde wens in vervulling en heb ik de MMS CT opleiding gevolgd. Ik opereer al vele jaren op internationaal executive management niveau. In mijn werk gaat het vaak om ingrijpende processen, waarbij de organisatie een transitie door moet maken om uiteindelijk door te groeien naar de volgende fase. Op dit moment ben ik werkzaam bij DNV GL, een advies- en certificeringsorganisatie die zich richt op een belangrijke en maatschappelijke transitie, namelijk de transitie op het gebied van energie.

In veranderingsprocessen boeit het me enorm hoe leiders, medewerkers en teams met deze veranderingen om gaan. De gedragingen van organisaties en mensen blijken enorm op elkaar te lijken. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Immers, organisaties worden gevormd door mensen. Mijn bijdrage bestaat er vaak uit dat er zo effectief mogelijk met veranderingen wordt omgegaan. Dit leidt vaak tot prachtige ontmoetingen en mooie gesprekken. Zonder enige twijfel heeft MMS een belangrijke dimensie aan m'n leven toegevoegd (zowel voor mezelf als in contact met anderen).

In m'n te spaarzame vrije tijd ben ik een actief sporter (tennis, hardlopen en golf) en vind ik het heerlijk te genieten van de mooie dingen die het leven biedt samen met mijn vrouw Diane, mijn dochter Lauri, familie en vrienden.

 

 

Naar het begin

Chairman
Olivier Akkerman (1963) - (CT Spring 2018)
After having worked in business for 25 years (see LinkedIn), I started as an independent entrepreneur in 2014. This step also turned out to be the new impulse in my search for the meaning in my work. Eventually the MMS-CT gave me the answers and insights I was looking for. The goal for my further working life was crystal clear. I now focus mainly on (Life & Business coaching). Because as a coach, isn't it beautiful to help your coachee in such a relatively simple and beautiful way and make a difference in someone's life!

I also spend a relatively large amount of time volunteering within community life and I am active in a few business clubs. It is a special pleasure for me, that from January 16, 2019 I will be able to give form and content to the MMS Alumni together with a whole new board.

Our children Maurits (23) and Vera (21) are studying and are almost ready to move out. My wife (Ankie) and I now have more time to play golf together. On the motorbike with friends to the Ardennes, boating & camping in Croatia and wine tasting & cooking with my cooking club are also activities that I love to do.

My motto: "Mutual trust is the basis of our success."
 

General Board Member

Susanne Stolte - (CT Spring 2018)
At the start of 2018 I resigned, after six years, my position as chairman of the Executive Board of Hotel University The Hague. In addition to supervising positions in Health Care (RKZ / Brandwondencentrum), government (The Hague Marketing / Conventions / Business), culture (Theater Cool) and business (DNHK, German Dutch Chamber of Commerce), I have focused on (international) executive coaching. During my time as chairman of the NCD (Dutch Association for Commissioners and Directors) as well as of the Hotel School, I started working intensively on building networks. This knowledge I gladly share with the MMS network.

Furthermore? I have two great kids (son & daughter), a big love and a great desire for other cultures, land(scapes) and languages ...

My motto:... that changes periodically. Depending on my life phase, but bottomline: "It's my Life" (Bon Jovi)

 

 

Treasurer

Carel-Jan van Driel (1957) - (CT Spring 2018)
In the spring of 2018 I graduated from the CT and in the fall did the master class and got certified for ICF ACC. In 2017, I deliberately decided to give shape to my professional work in a different way. I worked in business for 34 years, including 20 years as executive R&D manager at Philips and Signify in various standings and business units.

Since July 2018 I have my own company(Catch the Tide) and coach people or work with teams that want to develop themselves. Discovering is the overarching theme. My passion is to support people in their development, to help them discover their next step. And to actually let them take that step. I work throughout the country and for certain activities I take teams into the mountains or on the water. I like to work with other coaches, to continue to learn from each other.

My favourite hobby is sailing, making trips along the European coast and discovering new areas. I like to do that with my wife (Irene) and my two sons (Sjoerd and Bram), who sometimes bring friends along.

 

Board Member Communication
Asha Vasconcellos-Badal - (CT Fall 2011)
 In 2011 I graduated from the CT and in 2012 I started my own practice: Praktijk 'Zijn wie je bent' in Utrecht. As an experienced expert, I guide and coach well-educated, self-managing women in solving emotional pain and blockades in their work and in their private life.
I have specialized myself in working with intervention techniques (including Emotional Freedom Techniques), which are focused on trauma processing and collaboration with the subconscious mind. In november 2017 I started a program for adult children of (a) narcissistic parent(s).

Besides being myself as much as I can, I am also the wife of Ramón Vasconcellos, mother of Olivia (9) and surrogate mother of Floris (the tomcat). I also occupy the role of entrepreneur, daughter, sister, aunt, niece, friend, neighbor and colleague. Furthermore, I love writing, being creative in the kitchen (baking, not cooking!), blowing my own horn... I mean... learning to play the saxophone and the piano.

My motto: "Life is actually very simple, it's a matter of breathing in and out :-)"

 

 

Secretary

Arno Tuinebreijer - (CT Spring 2018)
At the beginning of 2018 a long-cherished wish was fulfilled and I followed the MMS CT training. I have already been operating at international executive management level for many years. My work often involves radical processes, in which the organization has to make a transition in order to eventually move on to the next phase. At the moment I am working at DNV GL, a consultancy and certification organization that focuses on an important and social transition, namely the transition in the field of energy.

In transformational processes I am fascinated by how leaders, employees and teams deal with these changes. The behavior of organizations and people appears to be very similar. That is of course not surprising. After all, organizations are formed by people. My contribution often consists of dealing with changes as effectively as possible. This often leads to wonderful encounters and nice conversations. Without any doubt, MMS has added an important dimension to my life (both for myself and in contact with others).

In my limited spare time I am an active athlete (tennis, running and golf) and I love to enjoy the beautiful things that life offers together with my wife Diane, my daughter Lauri, family and friends.

 

to the top/naar het begin

Agenda

Archief